vision2

فعالیت های شرکت در سه بخش زیرتقسیم می شود

پشتیبانی

مالی و اداری

کارخانه

بخش کارخانه شامل واحد های زیر می باشد:

تولید

مدیریت پروژه ها

فنی مهندسی

کنترل پروژه

کنترل کیفیت

بخش مالی اداری شامل واحد های زیر می باشد:

انبار

اداری

حسابداری

بخش پشتیبانی شامل واحد های زیر می باشد:

دبیرخانه

بازرگانی