contactus

فرم استخدام

 1. نام *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 2. نام خانوادگی *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 3. نام پدر
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 4. محل تولد
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 5. تاریخ تولد
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 6. شماره شناسنامه *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 7. محل صدور
  Invalid Input
 8. دین
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 9. جنسیت *
  ورودی نامعتبر
 10. وضعیت تأهل *
  ورودی نامعتبر
 11. تعداد فرزندان
  ورودی نامعتبر
 12. وضعیت نظام وظیفه *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 13. مدت انجام نظام وظیفه
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 14. نوع معافیت
  Invalid Input
 15. ایمیل *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 16. تلفن همراه *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 17. میزان تحصیلات *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 18. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 19. سایر مهارت ها
  ورودی نامعتبر
 20. دوره آموزشی مرتبط
  ورودی نامعتبر
 21. - تحصیلات
 22. مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 23. سال تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 24. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 25. معدل
  ورودی نامعتبر
 26. نام و محل تحصیلات
  ورودی نامعتبر
 27. مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 28. سال تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 29. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 30. معدل
  ورودی نامعتبر
 31. نام و محل تحصیلات
  ورودی نامعتبر
 32. مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 33. سال تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 34. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 35. معدل
  ورودی نامعتبر
 36. نام و محل تحصیلات
  ورودی نامعتبر
 37. مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 38. سال تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 39. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 40. معدل
  ورودی نامعتبر
 41. نام و محل تحصیلات
  ورودی نامعتبر
 42. مدرک تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 43. سال تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 44. رشته تحصیلی
  ورودی نامعتبر
 45. معدل
  ورودی نامعتبر
 46. نام و محل تحصیلات
  ورودی نامعتبر
 47. تسلط به زبان خارجی
  Invalid Input
 48. -سوابق کاری
 49. نام شرکت
  ورودی نامعتبر
 50. سال شروع و سال خاتمه
  ورودی نامعتبر
 51. آخرین سمت
  ورودی نامعتبر
 52. اخرین حقوق
  ورودی نامعتبر
 53. نام و نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 54. شغل
  ورودی نامعتبر
 55. تلفن
  ورودی نامعتبر
 56. نشانی
  ورودی نامعتبر
 57. سوابق قضایی
  Invalid Input
 58. توضیحات
  Invalid Input
 59. بیماری یا نقض عضو طبیعی
  Invalid Input
 60. توضیحات
  Invalid Input
 61. استعمال دخانیات
  Invalid Input
 62. سابقه استفاده از ماده مخدر
  Invalid Input
 63. - معرف
 64. نام و نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 65. آدرس
  ورودی نامعتبر
 66. تلفن
  ورودی نامعتبر
 67. شغل
  ورودی نامعتبر
 68. مدت آشنایی
  ورودی نامعتبر
 69. نام و نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 70. آدرس
  ورودی نامعتبر
 71. تلفن
  ورودی نامعتبر
 72. شغل
  ورودی نامعتبر
 73. مدت آشنایی
  ورودی نامعتبر
 74. نام و نام خانوادگی
  ورودی نامعتبر
 75. آدرس
  ورودی نامعتبر
 76. تلفن
  ورودی نامعتبر
 77. شغل
  ورودی نامعتبر
 78. مدت آشنایی
  ورودی نامعتبر
 79. عکس پرسنلی خود با حجم کمتر از 1MB آپلود کنید *
  ورودی نامعتبر
 80. در صورتی که فایل رزومه از خود دارید می توانید در اینجا آپلود کنید
  ورودی نامعتبر
 81. نشانی محل سکونت *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 82. تلفن ثابت *
  مقدار وارد شده معتبر نمی باشد.
 83. حقوق پیشنهادی
  ورودی نامعتبر
 84.  *
  ورودی نامعتبر
  اینجانب تعهد مینمایم که کلیه مندرجات در این فرم استخدامی صحیح می باشد و هر زمان که شرکت یکتا اندیش سازه متوجه خلاف آن شود ، مجاز است به صورت یکطرفه به خدمات اینجانب خاتمه دهد و نیز متعهد میگردم در کلیه مراحل دقیقا از آئین نامه های داخلی شرکت یکتا اندیش سازه پیروی نموده و به موازین اسلامی احترام بگذارم .
 85. کد امنیتی *
  کد امنیتیکد امنیتی وارد شده معتبر نمی باشد.